بتن سوله خراسان

بتن سوله خراسان

BSK Company

Rank No.2 in Building & Construction
Rank No.5 in Utilities & Equipment
Rank No.5 in Road & transportation

شرکت بتن سوله خراسان

رتبه 2 در رشته ساختمان و ابنیه
رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات
رتبه 5 در رشته راه و ترابری

پروژه های انجام شده

پروژه 212 واحدی شهید زرهرن
پروژه 212 واحدی شهید زرهرن
پروژه 212 واحدی شهید زرهرن
پروژه 212 واحدی شهید زرهرن